Inloggen    |   contact  
Menu

Contact

 Sint-Maartenscollege
 Aart van der Leeuwkade 14 
 2274 KX  VOORBURG
 tel:  070 - 386 72 72
 fax: 070 - 387 72 75
 e-mail school (administratie):  
 info@st-maartenscollege.nl

 e-mail website (P.N. van der Burg):
 
vdb@st-maartenscollege.nl 


Sint-Maartenscollege op de kaart


vacature 
economie/M&OWelkom » Groep8 » Aanmelden
Aanmelden

   Brugklas schooljaar 2014-2015De aanmelding voor de brugklas 2014-2015 is gesloten. Alle klassen zitten vol. 

Aanmelden voor de brugklas tweetalig vwo kon tot 7 maart jl., aanmelden voor de brug-
klassen mavo/havo, havo/atheneum en gymnasium was mogelijk tot en met vrijdag 21
maart jl.
 Op vrijdag 28 maart 2014 ontvingen de ouders/ verzorgers (brief) en de basis-
scholen (digitaal) bericht over de plaatsing van de leerlingen.Open school op zaterdag 18 januari 2014 (09.30-12.30 uur)
voor leerlingen van groep 8 en hun ouders/verzorgers
09.30-12.30 uur: presentaties van vakken en activiteiten in de aula en in lokalen op de
                             begane grond en de eerste etage;
10.30-12.30 uur: vier kennismakingslessen voor leerlingen van groep 8 volgens rooster,
                             incl. pauze. Voor de lessen worden de leerlingen om 10.15 uur verwacht
                             in 'vertreklokalen' op de tweede of derde etage. 

Algemene informatieavond op dinsdag 21 januari 2014 (19.30-20.30 uur)
voor de ouders/verzorgers van leerlingen van groep 8
19.00-19.30 uur: inloop: koffie, thee en frisdrank in de kantine 
19.30-19.50 uur: muzikaal onthaal door leerlingen van het Sint-Maartenscollege
19.50-20.10 uur: presentatie over de school door de heer drs. M.B.M. Veraart, rector
20.10-20.30 uur: presentatie over de brugklas door de heer H. Buskop, afdelingsleider
                             brugklassen 

Informatieavond tweetalig vwo op dinsdag 28 januari 2014 (19.30-21.15 uur)
voor leerlingen van groep 8 en hun ouders/verzorgers 
19.00-19.30 uur: inloop: koffie, thee en frisdrank in de kantine
19.30-20.15 uur: presentaties door de heer drs. M.B.M. Veraart, rector en mevrouw
                             A.I.M. ten Bosch, coördinator TVWO, met leerlingen van de school
20.15-21.15 uur: twee kennismakingslessen Tweetalig VWO voor leerlingen van groep 8
                             en hun ouders/verzorgers, volgens een rooster 
Informatie over tweetalig vwo op het Maartens: tweetalig vwo 
Algemene informatie over tweetalig onderwijs: http://www.ikkiestto.nl/


Informatiemateriaal
Digitaal beschikbaar zijn de schoolbrochure 2014-2015 en de schoolbrochure tweetalig vwo 2014-2015, de schoolgids 2014-2015 en het leerlingenstatuut. Aanmelden kan vanaf begin januari 2014 via het aanmeldingsformulier
Leerlingen in de regio ontvangen in januari een exemplaar van de schoolbrochure in de 'brugzak'. De schoolbrochure, de brochure tweetalig vwo en het aanmeldingsformulier kunnen vanaf januari 2014 ook worden aangevraagd bij ons secretariaat.

Plattegrond
Hier ziet u waar het Sint-Maartenscollege ligt (Google Maps: plattegrond, routebeschrijving en Street View).

Aanmelding brugklas 2014-2015
Van zaterdag 25 januari tot en met vrijdag 21 maart 2014 kunnen leerlingen worden aangemeld voor de brugklas in het komende schooljaar. Op vrijdag 28 maart 2014 ontvangen de ouders/ verzorgers en de basisscholen bericht over de plaatsing van de leerlingen (brief). 
In het schooljaar 2014-2015 hebben wij drie brugklassen mavo/havo, drie brugklassen havo/atheneum, één brugklas gymnasium en één brugklas tweetalig vwo (gymnasium). Met alle leerlingen die kunnen worden geplaatst, voeren wij in april, mei of juni een kennismakingsgesprek.

Voor aanmelding is nodig de gemeentelijke aanmeldingskaart met daarop het basisschool-advies (en in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en 's-Gravenhage ook de code met cijfers en letters voor BOVO/OT).

Daarnaast willen wij beschikken over:
- het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier van het Sint-Maartens-
  college (vergeet u niet het burgerservicenummer in te vullen);
- een kopie van het identiteitsbewijs / paspoort van de leerling of van het paspoort waar
  de leerling staat bijgeschreven; 

- een pasfoto van de leerling;
- de schriftelijke uitslag van een test als NIO of Cito (indien al beschikbaar, anders
  nazenden);
- het onderwijskundig rapport van de basisschool (toe te zenden door de basisschool);
- een overzicht van de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem van in ieder
  geval groep 7 en 8 (toe te zenden door de basisschool);
- de schoolvragenlijst over de leerling (indien afgenomen toe te zenden door de 
  basisschool);
- medische verklaring (adhd, dyslexie e.d.) en het bijbehorende rapport (indien van 

   toepassing).

Let op: tijdig aanmelden voor de brugklas tweetalig vwo
Leerlingen met een vwo-advies die naar de brugklas tweetalig vwo willen, dienen uiterlijk op vrijdag 7 maart 2014 te zijn aangemeld. Zij maken op woensdag 12 maart 2014 van 13.30 tot 15.00 uur op het Sint-Maartenscollege een toelatingstest en schrijven ter plekke een motivatiebrief. Daarvoor ontvangen zij op vrijdagavond 7 maart via e-mail een uitnodiging.
Op vrijdagavond 14 maart 2014 ontvangen zij bericht over de uiteindelijke toelating, nadat ook de scores voor de Eindtoets Basisonderwijs van het Cito verwerkt zijn.

 

Toelating


Onderwijsaanbod
Het Sint-Maartenscollege is een school voor mavo (vmbo-t), havo, vwo (atheneum en gymnasium) en tweetalig vwo (atheneum en gymnasium). Uitsluitend vanaf een basis-schooladvies vmbo-t kunnen leerlingen worden toegelaten. Vmbo-b, vmbo-k, vmbo-g of lwoo (leerwegondersteunend onderwijs) worden niet aangeboden. Er zijn brugklassen mavo/havo, havo/atheneum, gymnasium en tweetalig vwo.


Basisschooladvies, leerlingvolgsysteem en basisschooltoets in evenwicht
Het Sint-Maartenscollege biedt volop kansen, aan leerlingen die kans maken en die hun kansen grijpen. Van basisscholen verwachten wij dat het advies niet alleen gebaseerd is op de vermoede capaciteiten van de leerling, maar ook op zijn of haar inzet en functioneren in de klassensituatie en dat werkhouding, motivatie en gedrag zijn meegewogen.
De gegevens in het leerlingvolgsysteem horen het basisschooladvies te ondersteunen (voor de brugklas mavo/havo moeten in het leerlingvolgsysteem C's (III) en B's (II) staan, voor de brugklas havo/atheneum B's (II) en A's (I) voor de brugklassen gymnasium en tweetalig vwo A's (I) (begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde). De uitslag van de onafhankelijke toets (NIO of Cito) hoort overeen te komen met het advies en de gegevens in het leerlingvolgsysteem.

advies basisschool

 Cito-score*

 NIO-score*

 brugklas

 plaatsen**

vmbo-t of vmbo-t/havo

 534 t/m 537

 100 t/m 107

 mavo/havo

 85

havo of havo/vwo

 538 t/m 541

 108 t/m 115

 havo/atheneum

 90

vwo

 vanaf 542

 vanaf 116

 gymnasium

 29

vwo

 vanaf 545

 vanaf 118  

 tweetalig vwo

 54

*  Cito- en NIO-scores zijn indicaties;
** in 2014-2015 is er plaats voor 258 leerlingen uit groep 8 in (naar alle waarschijnlijkheid, maar vanzelfsprekend afhankelijk van de uiteindelijke aanmelding) 3 brugklassen mavo/ havo, 3 brugklassen havo/atheneum, 1 brugklas gymnasium en 2 brugklassen tweetalig vwo.

N.B. 1 Op het aanmeldingsformulier geeft u aan welke brugklas u wenst voor uw zoon of dochter, het Sint-Maartenscollege bepaalt uiteindelijk in welke soort brugklas hij of zij geplaatst wordt (mavo/havo, havo/atheneum, gymnasium, tweetalig vwo).

N.B. 2 De uitslag van de NIO-toets is veel eerder bekend dan die van de Cito-toets. 
Het komt voor, dat ouders/verzorgers van leerlingen van wie de NIO-toets naar eigen idee tegenvalt, zelf een tweede intelligentie- en/of schoolvorderingstest laten uitvoeren. Het Sint-Maartenscollege gaat uit van de test die op de basisschool is afgelegd (ook al omdat de leerlingen die aan de Eindtoets Basisonderwijs van het Cito deelnemen geen tijd hebben voor zo'n 'second opinion'). Bij overaanmelding voor een bepaalde soort brugklas kan de toetsscore een rol spelen (een leerling met een hogere score gaat voor een leerling met een lagere score bij een gelijkluidend advies en leerlingvolgsysteem). 

Eénjarige brugklas, gerichte bevordering naar de tweede klas

Het Sint-Maartenscollege heeft een éénjarige brugklas. Leerlingen worden bij ons vanuit de brugklas gericht bevorderd naar een tweede klas mavo, havo, atheneum, gymnasium, tweetalig vwo (atheneum of gymnasium) of naar een tweede klas vmbo-k elders. 

Als de basisschool twijfelt tussen vmbo-k, vmbo-g en vmbo-t, dan is een brugklas vmbo-k/-g/-t of vmbo-g/-t elders een veiliger keuze dan de brugklas mavo/havo op het Sint-Maartenscollege. Scholen voor vmbo-b, vmbo-k en/of vmbo-g/-t zijn onder andere de François Vatelschool, Veurs Voorburg en STIP Dalton. Ook het 's-Gravendreef College biedt vmbo-k en vmbo-g/-t aan.


Nadere bepaling tweetalig vwo
Ons tweetalig vwo kan niet worden gezien als een substituut voor een internationale school. Ongeveer de helft van het aantal lesuren wordt in het Engels gegeven, de andere helft in het Nederlands. Leerlingen uit het buitenland of van een internationale basisschool krijgen geen voorrang ten opzichte van leerlingen uit de regio. Hun aanmelding wordt behandeld nadat de aanmelding van leerlingen uit de regio is afgerond en er nog plaats is in de brugklas tweetalig vwo. 

 Bevordering vanuit de brugklas

- Vanuit de brugklas mavo/havo kan een leerling worden bevorderd naar een tweede klas
  mavo, havo, atheneum of gymnasium.
- Vanuit de brugklas havo/atheneum kan een leerling worden bevorderd naar een tweede
  klas havo, atheneum, gymnasium of mavo.
- Vanuit de brugklas gymnasium kan een leerling worden bevorderd naar een tweede klas
  gymnasium, atheneum, havo of mavo.
- Vanuit de brugklas tweetalig vwo (gymnasium) kan een leerling worden bevorderd naar
  een tweede klas tweetalig vwo (gymnasium of atheneum), gymnasium, atheneum, havo
  of mavo.

 

 

Plaatsing

Een leerling is toelaatbaar indien:
-  het basisschooladvies toereikend is voor de gewenste soort brugklas;
-  de testscore in overeenstemming is met het basisschooladvies;
-  eventueel nader overleg met de leerkracht van groep 8 tot overeenstemming leidt.


Het Sint-Maartenscollege vindt het belangrijk dat het basisschooladvies, de gegevens in het leerlingvolgsysteem en de uitslag van de toets met elkaar in evenwicht zijn.

Een leerling is plaatsbaar indien een leerling toelaatbaar is (zie hierboven) en er voldoende plaats is in de gewenste soort brugklas. Hier gelden onze voorrangsregels (zie hieronder). Indien er geen plaats meer is in de gewenste soort brugklas, komt de leerling in aanmerking voor plaatsing in een andere soort brugklas op het Sint-Maartenscollege waarvoor hij of zij ook toelaatbaar is, maar alleen als daar wel nog plek is. Ook hier gelden onze voorrangsregels. 

Indien het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen in de brugklas, gelden de voorrangsregels. Voorrang hebben:
1   - broers en zussen van leerlingen van onze school;
2   - kinderen van personeelsleden van onze school;
3a - leerlingen van groep 8 die in Voorburg wonen;
3b - leerlingen van groep 8 van basisscholen uit Voorburg;
4a - leerlingen van groep 8 die in Leidschendam wonen;
4b - leerlingen van groep 8 van basisscholen uit Leidschendam;
5   - leerlingen van groep 8 van basisscholen buiten Voorburg en Leidschendam waarmee 
       wij een bijzondere band hebben (scholen in Nootdorp, Den Haag Ypenburg/Leidschen-
       veen, Rijswijk en Den Haag Bezuidenhout - zie de lijst).

Onder de leerlingen van groep 8 die eventueel niet volgens bovenstaande voorrangsregels kunnen worden geplaatst, wordt geloot. Vorig jaar zijn de voorrangsregels gehanteerd. Toen konden alle leerlingen uit de categorieën 1 t/m 5 worden geplaatst.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het
Sint-Maartenscollege of met de afdelingsleider brugklassen, de heer H. Buskop
(bkp@st-maartenscollege.nl) of de coördinerend docent brugklassen,
de heer P.N. van der Burg (vdb@st-maartenscollege.nl), 
Aart van der Leeuwkade 14, 2274 KX  VOORBURG, telefoon 070-3867272, 
fax 070-3877275.


Weekagenda

 

maandag 15 september
- 4 mavo 08.30-12.50 uur: instroomexamen
  KV2 (lokaal 004)
- 2e klas 19.00-20.30 uur: ouderavond
- 3e klas 20.00-21.30 uur: ouderavond  


dinsdag 16 september
- SCHOOLFOTOGRAAF (zie roosterbord)
- 4 havo 19.30-21.30 uur: ouderavond
  met mentor en decaan
- 5 havo 20.30-22.30 uur: ouderavond
  met mentor en decaan

woensdag 17 september
SCHOOLFOTOGRAAF (zie roosterbord)
- 3T1: excursie Ieper (Eerste Wereldoorlog /
  war poetry)

donderdag 18 september

- 3T1: excursie Ieper (Eerste Wereldoorlog /
  war poetry)


vrijdag 19 september
- 4 mavo 12.05-14.55 uur: sectorwerkstuk
  in de mediatheek en de computerlokalen

- 15.30-16.30 uur: MAS-markt, Maartenshal
  (maatschappelijke stage)