Inloggen    |   contact  
Menu

Contact

 Sint-Maartenscollege
 Aart van der Leeuwkade 14 
 2274 KX  VOORBURG
 tel:  070 - 386 72 72
 fax: 070 - 387 72 75
 e-mail school (administratie):  
 info@st-maartenscollege.nl

 e-mail website (P.N. van der Burg):
 
vdb@st-maartenscollege.nl 


Sint-Maartenscollege op de kaart


vacature 
economie/M&OTVWO

Waarom tweetalig vwo?
Sinds het schooljaar 2006-2007 biedt het Sint-Maartenscollege de opleiding tweetalig vwo (Nederlands/Engels). Met deze opleiding verbreden wij ons onderwijsaanbod binnen het vwo van onze school. Ons onderwijs en onze leerlingbegeleiding zijn erop gericht leerlingen zoveel mogelijk kansen en uitdaging te bieden. De school wil ook zeer getalenteerde leerlingen iets ‘extra’s’ bieden, naast het reguliere atheneum en gymnasium. Wij bieden met tweetalig vwo een mogelijkheid voor leerlingen die graag over grenzen heen willen en durven kijken met het oog op hun vervolgstudie of beroep. De ervaringen tot nu toe met tweetalig onderwijs zijn positief: leerlingen, ouders en docenten zijn zeer enthousiast. 

       
        De eerste tvwo-brugklas (2006-2007)

Wat is tweetalig vwo?
Tweetalig onderwijs gaat verder dan alleen extra aandacht en uren voor Engels. Binnen het tweetalig vwo wordt in de eerste drie leerjaren minimaal de helft van de lessen in het Engels gegeven. In die lessen spreken zowel de docent als de leerlingen vanaf de eerste dag Engels.

Natuurlijk is dat in het begin wel even wennen, maar uit ervaring blijkt dat de leerlingen al snel niet anders weten. De schoolboeken zijn Engelstalig en er wordt in het Engels getoetst. De extra lessen Engelse taal worden door native speakers gegeven. De overige vakken worden in het Nederlands gegeven, met gebruik van Nederlandse leermiddelen en toetsen. In de Tweede Fase worden vakken die afsluiten met een schoolexamen in het Engels gedoceerd. De leerstofinhoud is gelijk aan die van het gewone vwo. Tvwo-leerlingen behalen een vwo-diploma met daarnaast een deelcertificaat van het International Baccalaureate voor Engels.
 
Algemene informatie over tweetalig onderwijs (tto): www.ikkiestto.nl

Belang van het Engels
De Engelse taal is internationaal de meest gebruikte voertaal. Zowel de wetenschap als de internationaal georiënteerde bedrijfswereld bedient zich van het Engels. Vervolgopleidingen (hbo- en wo-instellingen) hebben steeds meer programma’s met Engelstalige literatuur en colleges. Veel studenten volgen stages in het kader van hun studie in het buitenland. Het tweetalig vwo biedt een curriculum dat de leerlingen ook de gelegenheid geeft om een verantwoorde keuze te maken voor puur Engelstalige vervolgopleidingen. 
        

      


For which pupil? Voor welke leerling?

Extra inzet en uitdaging
Het tweetalig vwo is bedoeld voor leerlingen die een extra uitdaging willen hebben. Zij moeten het in de eerste plaats leuk vinden om veel in het Engels te communiceren en daarvoor ook echt gemotiveerd zijn.

Zij zullen meer doen dan het leren van de Engelse taal, ze moeten ook ‘Engels’ gaan denken. Er wordt op dit gebied een extra inzet van hen verwacht. Wij willen deze leerlingen een onderwijsprogramma bieden dat hun die uitdaging verschaft. We bereiden hen met het tweetalig vwo beter voor op een (internationale) opleiding en carrière waarin naast Engels ook de andere moderne vreemde talen belangrijk zijn, want ook Frans en Duits worden zoveel mogelijk in die taal onderwezen.

Culturele interesse
Wij verwachten van deze leerlingen daarnaast een brede culturele interesse. Museumbezoek, het deelnemen aan en bezoeken van toneelvoorstellingen (in het Engels) en het lezen en bestuderen van Engelstalige literatuur vormen vaste onderdelen van het tvwo.

Internationalisering
Naast de lessen en extra aandacht voor cultuur vinden er in de loop van de leerjaren excursies plaats. Een deel van die excursies gaat naar het buitenland, waarbij communicatie in het Engels centraal staat. De tvwo-leerlingen doen mee aan het internationaliseringsprogramma in klas 4. Dit programma start in september met een briefwisselingsproject, er wordt gecorrespondeerd met een Italiaanse, Duitse, Spaanse of Franse leeftijdsgenoot. Hierbij speelt e-mail en het gebruik van internet een grote rol. In november vindt de uitwisseling met het buitenland plaats, waarbij de leerlingen verblijven in het gezin van hun ‘pen pal’. In april komen de buitenlandse gasten naar Voorburg. In de Engelse taal overleggen de leerlingen over het project ‘Europe in the past, present and the future’. Binnen het project werken zij een onderdeel uit in kleinere groepen. Op de slotavond presenteren de leerlingen in het Engels hun werkstukken in de vorm van toneelstukken, liedjes, video’s, tekeningen, muurkranten, powerpointpresentaties aan een gemêleerd publiek van ouders, broers en zussen, docenten en andere belangstellenden. 
  
Entry requirements / Toelating

Voor tweetalig vwo gelden de volgende toelatingseisen: 
  - Een vwo-advies van de basisschool; 
  - Een hoge NIO- of CITO-score, met name op het onderdeel verbale intelligentie. Wij
    gaan uit van een CITO-score van 545 of hoger of een NIO-score van 118 of hoger; 
  - Het afleggen van een toelatingstest en het schrijven van een motivatiebrief op het
    Sint-Maartenscollege.

Leerlingen die in het schooljaar 2014-2015 naar het tweetalig vwo willen, dienen zich uiterlijk vrijdag 7 maart 2014 aan te melden. Op woensdagmiddag 12 maart, van 13.30 tot 15.30 uur, maken zij bij ons op school de toelatingstest en schrijven zij een motivatiebrief. Op zaterdag 15 maart wordt bekendgemaakt of een leerling kan worden geplaatst. Mocht de leerling niet kunnen worden toegelaten, dan heeft hij of zij nog de tijd om zich aan te melden voor een andere afdeling op het Maartens of bij een andere school. Kijkt u voor nadere informatie over de aanmelding in het menu van 'Groep 8' onder 'aanmelden'.


Ons tweetalig vwo kan niet worden gezien als een substituut voor een internationale school. Ongeveer de helft van het aantal lesuren wordt in het Engels gegeven, de andere helft in het Nederlands. Leerlingen uit het buitenland of van een internationale basisschool krijgen geen voorrang ten opzichte van leerlingen uit de regio. Hun aanmelding wordt behandeld nadat de aanmelding van leerlingen uit de regio is afgerond en er nog plaats is in de brugklas tweetalig vwo.

Alle aangemelde leerlingen nodigen wij, met hun ouders/verzorgers, uit voor een persoonlijk gesprek. 
      
Curriculum / Lesprogramma

Extra lessen Engels
De leerlingen moeten zeer vaardig worden in de Engelse taal. Daartoe krijgen de leerlingen extra lesuren Engels van native speakers. Zij brengen de leerlingen een uitmuntende spreekvaardigheid bij. Bovendien kunnen de leerlingen bij die docent terecht voor vragen over de Engelse taal en de Britse cultuur.

Klas 1 t/m 3
De leerlingen krijgen ruim de helft van hun lessen in het Engels. Naast het beheersen van deze moderne vreemde taal, is Europese en internationale oriëntatie een andere belangrijke pijler van tweetalig onderwijs (burgerschapskunde).
Net als in de brugklas Gymnasium staat in de brugklas tvwo zowel een lesuur Latijn als een lesuur Grieks op het programma. Tvwo-leerlingen die een gymnasiumdiploma willen halen, kunnen na de brugklas doorgaan met Latijn en Grieks. Zij volgen gedeeltelijk een ander rooster: dat voor tweetalig atheneum of die voor tweetalig gymnasium.
Aan het begin van de vierde klas nemen de leerlingen deel aan een officieel Engels examen. Hiermee halen zij een internationaal erkend diploma (Cambridge).

Frans / Duits
De lessen Frans en Duits vinden plaats volgens het principe ‘doeltaal = voertaal’. Dat wil zeggen dat in die lessen zoveel mogelijk in het Frans respectievelijk Duits wordt gecommuniceerd. Ook bij deze vakken is dus sprake van verbreding en verdieping van de taalvaardigheid van de tvwo-leerlingen.

Tweede Fase
Een aantal vakken zal in het Nederlands worden onderwezen omdat de centrale examens in het Nederlands zijn. Vakken die afsluiten met een schoolexamen, worden zoveel mogelijk in het Engels gegeven. Zo krijgt het tweetalig vwo inhoudelijk voldoende gewicht. Individuele opdrachten lenen zich voor gebruik van het Engels.

Examen
In klas 5 en 6 bereiden de leerlingen zich voor op het Nederlandse vwo-examen en sluiten daarnaast het vak Engels af met het deelcertificaat van het Internationaal Baccalaureaat (IB) op niveau ‘language A2’. 

       

Parents and teachers

Parentgroup
Om een goed contact te houden met de ouders van deze bijzondere groep leerlingen hebben wij een klankbordgroep (‘parent group’) ingesteld. Met deze ouders wisselen wij regelmatig van gedachten over ons tweetalige programma. Zo kunnen wij, waar nodig, dit programma aanpassen of verbeteren.

Docenten
De docenten die in het Engels les geven, hebben zich speciaal gekwalificeerd voor Engelstalig onderwijs in de tvwo-klassen. Zij hebben allen het Cambridge Advanced of het Proficiency certificate. Desondanks blijven zij zich scholen, zowel in Nederland en Engeland, op taalkundig en didactisch gebied. Adequate werkvormen waarin met name interactie in het Engels centraal staat zijn onderwerp van georganiseerd overleg voor tvwo-docenten.

Netwerk / Europees Platform
Inmiddels hebben meer dan 100 scholen in Nederland het tweetalig onderwijs ingevoerd. Deze scholen overleggen regelmatig in een netwerk onder leiding van het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs. Het Sint-Maartenscollege is aangesloten bij dit netwerk. Via dit netwerk kunnen wij kennis en ervaring delen met andere scholen op het gebied van het tweetalig onderwijs.

Extra costs / Extra kosten
Tweetalig onderwijs brengt voor de school extra kosten met zich mee: extra facilitering en scholing van docenten, Engelstalig lesmateriaal, aanstelling van native speakers en de organisatie van excursies (binnen Nederland). Om dit te kunnen bekostigen, vragen wij een extra basisbijdrage van € 475,-. Deze extra bijdrage staat los van de reguliere ouderbijdrage, buitenlandse excursies, waaronder in ieder geval de internationale uitwisseling in klas 4 en ten slotte het examen Engels in 6 vwo. Betaling in termijnen is mogelijk.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator tvwo:
bos@st-maartenscollege.nl
                                       

Foto's
Weekagenda

 

maandag 15 september
- 4 mavo 08.30-12.50 uur: instroomexamen
  KV2 (lokaal 004)
- 2e klas 19.00-20.30 uur: ouderavond
- 3e klas 20.00-21.30 uur: ouderavond  


dinsdag 16 september
- SCHOOLFOTOGRAAF (zie roosterbord)
- 4 havo 19.30-21.30 uur: ouderavond
  met mentor en decaan
- 5 havo 20.30-22.30 uur: ouderavond
  met mentor en decaan

woensdag 17 september
SCHOOLFOTOGRAAF (zie roosterbord)
- 3T1: excursie Ieper (Eerste Wereldoorlog /
  war poetry)

donderdag 18 september

- 3T1: excursie Ieper (Eerste Wereldoorlog /
  war poetry)


vrijdag 19 september
- 4 mavo 12.05-14.55 uur: sectorwerkstuk
  in de mediatheek en de computerlokalen

- 15.30-16.30 uur: MAS-markt, Maartenshal
  (maatschappelijke stage)