Inloggen    |   contact  
Menu

Contact

      Sint-Maartenscollege
      Aart van der Leeuwkade 14 
      2274 KX  VOORBURG
      tel:  070 - 386 72 72
      fax: 070 - 387 72 75
      e-mail voor absentie leerlingen:
      absentie@st-maartenscollege.nl
      e-mail school (administratie):

     info@st-maartenscollege.nl
     e-mail website (P.N. van der Burg):
     vdb@st-maartenscollege.nl             

  Gezonde kantine

 

School » Zorg
Zorg


Het Sint-Maartenscollege heeft een goede naam hoog te houden op het gebied van de zorg. Er is veel aandacht voor leerlingen die extra hulp of begeleiding nodig hebben. Zo wordt er in de brugklas een dyslexiescreening afgenomen en bieden wij voor iedereen in de brugklas steun en/of verrijkingslessen op verschillende vakgebieden aan. Daarnaast zijn er faalangstreductietrainingen, sociale vaardigheidstrainingen en examenvreestrainingen mogelijk.

De zorgstructuur van het Sint-Maartenscollege is een getrapt systeem. Naast de mentor, de zorgcoördinator en de afdelingsleiders, zijn er ook nog counselors. Dit zijn docenten die leerlingen kunnen helpen als ze problemen hebben, die ze alleen in vertrouwen met iemand willen delen.  Op school vindt er een intern structureel zorgoverleg plaats met de counselors. Soms verwijzen de counselors door naar externe zorg. Dit gaat altijd in overleg met de zorgcoördinator en ouder(s)/verzorger(s). Onze zorgcoördinator zit de zorgoverleggen voor en coördineert de zorg intern en extern.

Tevens vindt er structureel overleg plaats met het externe zorgteam op school. In dit overleg worden alle leerlingen besproken die extra zorg en aandacht nodig hebben. In het externe zorgteam zijn onder andere de schoolmaatschappelijk werker (Schoolformaat), de consulent van het Samenwerkingsverband,  

Leerplicht en de JGZ (Jeugdgezondheidszorg) aangesloten. Alle problemen worden in het zorgteam zorgvuldig en vertrouwelijk besproken. Leerlingen kunnen ook te allen tijde in gesprek gaan met onze schoolpastor, de heer A. Nek, die ook, samen met mevrouw M. van der Bijl (zorgcoördinator), de rol van vertrouwenspersoon vervult.

Keer op keer blijkt tijdens evaluaties van de zorgstructuur op ons college dat het goed gesteld is met de zorg. Ook tijdens het laatste inspectiebezoek kreeg de zorg op ons college een goede beoordeling. Uit de ouder- en leerlingenenquête kwam de zorg als goed te voorschijn. Doel blijft de zorg op ons college waar mogelijk nog verder te verbeteren en de ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen.


Klikt u hier voor ons dyslexieprotocol

Klikt u hier voor ons ondersteuningsprofielPassend onderwijs


De scholen binnen het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod van de scholen. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat er voor elke leerling een passende school is, die de noodzakelijke ondersteuning kan bieden. Het gaat daarbij om leerlingen met een ondersteuningsvraag op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, het gedrag, de sociaal emotionele ontwikkeling en/of de lichamelijke situatie.

Bij die ondersteuning wordt een onderscheid gemaakt tussen basis-, extra en diepteondersteuning (omschreven in het ondersteuningsprofiel van het Sint-Maartsenscollege).


De aanname van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte geschiedt door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Zo vindt er een gesprek plaats tussen ouder(s)/verzorger(s), leerlingen de aannamecommissie, om boven tafel te krijgen welke extra ondersteuning door school geboden kan worden. Ook wordt er gekeken of aanname het aantal beschikbare plaatsen niet overschrijdt.

Vanuit het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West is er een consulent gekoppeld aan school. De consulent  adviseert en ondersteunt bij de aanvraag en uitvoering van de extra ondersteuning. De begeleiding van een leerling met extra ondersteuning wordt vastgelegd en afgestemd met de leerling, de ouder(s)/verzorger(s), consulent van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West en de zorgcoördinator. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de regie. Op de website van het Samenwerkingsverband Zuid- Holland West is de meest actuele informatie met betrekking tot Passend onderwijs terug te lezen. Ook het ondersteuningsprofiel van onze school staat op deze website: www.swvzhw.nl


Centrum voor Jeugd en Gezin

In iedere gemeente is één centraal punt voor alle vragen over opvoeden en opgroeien: het centrum voor jeugd en gezin (CJG). Bij het CJG kan iedereen terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Heeft u bijvoorbeeld vragen over gedrag, gezondheid, voeding, relaties of psychische problemen met betrekking tot uw kind? De medewerkers van het CJG en het jeugdteam kunnen veel vragen beantwoorden, of weten wie u verder kan helpen. De hulpverlening of adviezen vanuit het CJG zijn gratis en vrijwillig en als u dat wilt anoniem.  

CJG op school 
De zorgcoördinator van ons college werkt nauw samen met de schoolmaatschappelijk werker en een consulent van het Samenwerkingsverband. Ook de Jeugdgezondheidszorg en  Leerplicht zijn belangrijke samenwerkingspartners. Soms zijn er vragen die de inzet van nog meer deskundigen nodig hebben. Dan is de schoolmaatschappelijk werker de verbinding naar het jeugdteam en de andere partijen in het CJG. Hulp vanuit het CJG wordt altijd in overleg met en na toestemming van de ouders en de leerling ingezet. Dit geldt ook voor een aanvraag bij het jeugdteam. Het jeugdteam heeft veel expertise in huis, zoals lichte opvoedondersteuning, ambulante hulpverlening en jeugd geestelijke gezondheidszorg, waarmee veel vragen binnen het team beantwoord kunnen worden. Meer informatie is terug te vinden op de website van het CJG van uw gemeente.  


Weekagenda

Zomervakantie 

(tot en met 1 september)


vrijdag 30 augustus

- boeken ophalen (brugklas t/m

  derde klas)

- 16.00 uur: publicatie roosters

   tweede klas en hoger


maandag 2 september

- boeken ophalen bovenbouw

  (alleen in de ochtend)

- 10.00 - 11.00 uur: roosterspreekuur

   voor bovenbouwleerlingen

- 15.00 - 21.00 uur: studiedag voor het 

   personeel


dinsdag 3 september

- brugklasintroductiedag

   (alle andere leerlingen vrij)

woensdag 4 september

- 08.45 - 09.45 uur: openingsviering

   in de Sint Martinuskerk

- 10.10 uur: mentoruur (hele school)

- 11.15 uur: aanvang reguliere lessen


donderdag 5 september

-


vrijdag 6 september

-


- GPW week 2 onder- en bovenbouwzaterdag 20 januari 

- 09.30 - 13.30 uur: Open school

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 9 maart

- publicatie rooster tafeltjesavonden