Inloggen    |   contact  
Menu

Contact

      Sint-Maartenscollege
      Aart van der Leeuwkade 14 
      2274 KX  VOORBURG
      tel:  070 - 386 72 72
      fax: 070 - 387 72 75
      e-mail voor absentie leerlingen:
      absentie@st-maartenscollege.nl
      e-mail school (administratie):

     info@st-maartenscollege.nl
     e-mail website (P.N. van der Burg):
     vdb@st-maartenscollege.nl             

  Gezonde kantine

 

TVWO

Waarom tweetalig vwo?
Sinds het schooljaar 2006-2007 biedt het Sint-Maartenscollege de opleiding tweetalig vwo (Nederlands/Engels). Met deze opleiding verbreden wij ons onderwijsaanbod binnen het vwo van onze school. Ons onderwijs en onze leerlingbegeleiding zijn erop gericht leerlingen zoveel mogelijk kansen en uitdaging te bieden. De school wil ook zeer getalenteerde leerlingen iets ‘extra’s’ bieden, naast het reguliere atheneum en gymnasium. Wij bieden met tweetalig vwo een mogelijkheid voor leerlingen die graag over grenzen heen willen en durven kijken met het oog op hun vervolgstudie of beroep. De ervaringen tot nu toe met tweetalig onderwijs zijn positief: leerlingen, ouders en docenten zijn zeer enthousiast. 

       
        De eerste tvwo-brugklas (2006-2007)

Wat is tweetalig vwo?
Tweetalig onderwijs gaat verder dan alleen extra aandacht en uren voor Engels. Binnen het tweetalig vwo wordt in de eerste drie leerjaren minimaal de helft van de lessen in het Engels gegeven. In die lessen spreken zowel de docent als de leerlingen vanaf de eerste dag Engels.

Natuurlijk is dat in het begin wel even wennen, maar uit ervaring blijkt dat de leerlingen al snel niet anders weten. De schoolboeken zijn Engelstalig en er wordt in het Engels getoetst. De extra lessen Engelse taal worden door native speakers gegeven. De overige vakken worden in het Nederlands gegeven, met gebruik van Nederlandse leermiddelen en toetsen. In de bovenbouw worden vakken die afsluiten met een schoolexamen in het Engels gedoceerd. De leerstofinhoud is gelijk aan die van het gewone vwo. Tvwo-leerlingen behalen een vwo-diploma met daarnaast een deelcertificaat van het International Baccalaureate voor Engels.
 
Algemene informatie over tweetalig onderwijs (tto): www.ikkiestto.nl

Belang van het Engels
De Engelse taal is internationaal de meest gebruikte voertaal. Zowel de wetenschap als de internationaal georiënteerde bedrijfswereld bedient zich van het Engels. Vervolgopleidingen (hbo- en wo-instellingen) hebben steeds meer programma’s met Engelstalige literatuur en colleges. Veel studenten volgen stages in het kader van hun studie in het buitenland. Het tweetalig vwo biedt een curriculum dat de leerlingen ook de gelegenheid geeft om een verantwoorde keuze te maken voor puur Engelstalige vervolgopleidingen.         

   
   
For which pupil? Voor welke leerling?
Extra inzet en uitdaging
Het tweetalig vwo is bedoeld voor leerlingen die een extra uitdaging willen hebben. Zij moeten het in de eerste plaats leuk vinden om veel in het Engels te communiceren en daarvoor ook echt gemotiveerd zijn.

Zij zullen meer doen dan het leren van de Engelse taal, ze moeten ook ‘Engels’ gaan denken. Er wordt op dit gebied een extra inzet van hen verwacht. Wij willen deze leerlingen een onderwijsprogramma bieden dat hun die uitdaging verschaft. We bereiden hen met het tweetalig vwo beter voor op een (internationale) opleiding en carrière waarin naast Engels ook de andere moderne vreemde talen belangrijk zijn, want ook Frans en Duits worden zoveel mogelijk in die taal onderwezen.

Culturele interesse
Wij verwachten van deze leerlingen daarnaast een brede culturele interesse. Museumbezoek, het deelnemen aan en bezoeken van toneelvoorstellingen (in het Engels) en het lezen en bestuderen van Engelstalige literatuur vormen vaste onderdelen van het tvwo.

Internationalisering
Naast de lessen en extra aandacht voor cultuur vinden er in de loop van de leerjaren excursies plaats. Een deel van die excursies gaat naar het buitenland, waarbij communicatie in het Engels centraal staat. De tvwo-leerlingen doen mee aan het internationaliseringsprogramma in klas 4. Dit programma start in september met een briefwisselingsproject, er wordt gecorrespondeerd met een Oostenrijkse, Poolse, Sloveense of Spaanse leeftijdsgenoot. Hierbij speelt e-mail en het gebruik van internet een grote rol. In november vindt de uitwisseling met het buitenland plaats, waarbij de leerlingen verblijven in het gezin van hun ‘pen pal’. In maart komen de buitenlandse gasten naar Voorburg. In de Engelse taal overleggen de leerlingen over het project ‘Europe in the past, present and the future’. Binnen het project werken zij een onderdeel uit in kleinere groepen. Op de slotavond presenteren de leerlingen in het Engels hun werkstukken in de vorm van toneelstukken, liedjes, video’s, tekeningen, muurkranten, powerpointpresentaties aan een gemêleerd publiek van ouders, broers en zussen, docenten en andere belangstellenden. 
  
Entry requirements / Toelating
Voor tweetalig vwo geldt de volgende toelatingseis: 
- Een vwo-advies van de basisschool (de gegevens in het leerlingvolgsysteem over
  begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde horen het basisschooladvies te
  ondersteunen; in het leerlingvolgsysteem betekent dat als het goed is resultaten op
  niveau I). 
- Er hoeft geen toelatingstest te worden afgelegd, een vwo-advies en interesse in de
  Engelse taal is voldoende.

Leerlingen die in het schooljaar 2019-2020 naar het tweetalig vwo willen, kunnen zich tussen 11 en 22 februari 2019 aanmelden. Kijkt u voor nadere informatie over de aanmelding in het menu van 'Groep 8' onder 'aanmelden'.


Ons tweetalig vwo kan niet worden gezien als een substituut voor een internationale school. Ongeveer de helft van het aantal lesuren wordt in het Engels gegeven, de andere helft in het Nederlands. Leerlingen uit het buitenland of van een internationale basisschool krijgen geen voorrang ten opzichte van leerlingen uit de regio. Hun aanmelding wordt behandeld nadat de aanmelding van leerlingen uit de regio is afgerond en er nog plaats is in de brugklas tweetalig vwo.

Alle aangemelde leerlingen nodigen wij, met hun ouders/verzorgers, uit voor een persoonlijk gesprek. 
      
Curriculum / Lesprogramma
Extra lessen Engels
De leerlingen moeten zeer vaardig worden in de Engelse taal. Daartoe krijgen de leerlingen extra lesuren Engels van native speakers. Zij brengen de leerlingen een uitmuntende spreekvaardigheid bij. Bovendien kunnen de leerlingen bij die docent terecht voor vragen over de Engelse taal en de Britse cultuur.

Klas 1 t/m 3
De leerlingen krijgen ruim de helft van hun lessen in het Engels. Naast het beheersen van deze moderne vreemde taal, is Europese en internationale oriëntatie een andere belangrijke pijler van tweetalig onderwijs (burgerschapskunde).
Net als in de brugklas Gymnasium staat in de brugklas tvwo zowel een lesuur Latijn als een lesuur Grieks op het programma. Tvwo-leerlingen die een gymnasiumdiploma willen halen, kunnen na de brugklas doorgaan met Latijn en Grieks. Zij volgen gedeeltelijk een ander rooster: dat voor tweetalig atheneum of die voor tweetalig gymnasium.
Aan het begin van de vierde klas nemen de leerlingen deel aan een officieel Engels examen. Hiermee halen zij een internationaal erkend diploma (Cambridge). 


                                    


Frans / Duits
De lessen Frans en Duits vinden plaats volgens het principe ‘doeltaal = voertaal’. Dat wil zeggen dat in die lessen zoveel mogelijk in het Frans respectievelijk Duits wordt gecommuniceerd. Ook bij deze vakken is dus sprake van verbreding en verdieping van de taalvaardigheid van de tvwo-leerlingen.

Bovenbouw
Een aantal vakken zal in het Nederlands worden onderwezen omdat de centrale examens in het Nederlands zijn. Vakken die afsluiten met een schoolexamen, worden zoveel mogelijk in het Engels gegeven. Zo krijgt het tweetalig vwo inhoudelijk voldoende gewicht. Individuele opdrachten lenen zich voor gebruik van het Engels.


Examen
In klas 5 en 6 bereiden de leerlingen zich voor op het Nederlandse vwo-examen en sluiten daarnaast het vak Engels af met het deelcertificaat van het Internationaal Baccalaureaat (IB).

       

Parents and teachers
Parentgroup
Om een goed contact te houden met de ouders van deze bijzondere groep leerlingen hebben wij een klankbordgroep (‘parent group’) ingesteld. Met deze ouders wisselen wij regelmatig van gedachten over ons tweetalige programma. Zo kunnen wij, waar nodig, dit programma aanpassen of verbeteren.

Docenten
De docenten die in het Engels les geven, hebben zich speciaal gekwalificeerd voor Engelstalig onderwijs in de tvwo-klassen. Zij hebben allen het Cambridge Advanced of het Proficiency certificate. Desondanks blijven zij zich scholen, zowel in Nederland en Engeland, op taalkundig en didactisch gebied. Adequate werkvormen waarin met name interactie in het Engels centraal staat zijn onderwerp van georganiseerd overleg voor tvwo-docenten.

Netwerk / Europees Platform
Inmiddels hebben meer dan 100 scholen in Nederland het tweetalig onderwijs ingevoerd. Deze scholen overleggen regelmatig in een netwerk onder leiding van het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs. Het Sint-Maartenscollege is aangesloten bij dit netwerk. Via dit netwerk kunnen wij kennis en ervaring delen met andere scholen op het gebied van het tweetalig onderwijs.

Extra costs / Extra kosten
Tweetalig onderwijs brengt voor de school extra kosten met zich mee: de klassen hebben extra lessen. Daarnaast is er extra facilitering voor en scholing van docenten,  Engelstalig lesmateriaal, worden er  native speakers aangesteld en zijn er extra  excursies (binnen Nederland). Om dit te kunnen bekostigen, vragen wij een extra basisbijdrage van € 475,-.
Deze extra bijdrage staat los van de reguliere schoolbijdrage, buitenlandse excursies, waaronder in ieder geval de internationale uitwisseling in klas 4 en ten slotte het examen Engels in 6 vwo. In de onderbouw gaan de leerlingen in het tweetalig vwo in de brugklas een aantal dagen naar York (ca. € 225,-), in de tweede klas zeilen in Friesland (ca. € 160,-) en in de derde klas een aantal dagen naar Londen (€ 580,-). Betaling in termijnen is mogelijk. De verantwoording van de kosten staat op het (besloten) ouderportaal. Hierover is een jaarlijkse evaluatie met de ouderraad.


Vragen?
- Algemene vragen over de opleiding: coördinator tvwo, mevrouw H. Hemelsoet

   hml@st-maartenscollege.nl
- Vragen over de aanmeldingsprocedure: afdelingsleider brugklassen, M. van der Mijl,
  mij@st-maartenscollege.nl                                     


Foto's
Weekagenda

maandag 18 november

-


dinsdag 19 november

- verkort rooster i.v.m. laatste

   sessie schoolplantraject


woensdag 20 november

- 08.30 - 12.00 uur: 5 havo PWS

- 12.05 - 15.45 uur: 6 vwo PWS


donderdag 21 november

- 08.30 - 10.55 uur: 4 mavo PWS


vrijdag 22 november

-
maandag 25 november

- 4M SE3


dinsdag 26 november

- 4M SE3


woensdag 27 november

- 4M SE3

- 3GT afname ECCT

  (European Exams)


donderdag 28 november

- 4M SE3

- 3GT afname ECCT

  (European Exams)


vrijdag 29 november

- 4M SE3

- 3V bezoek aan de TU Delft

- 3GT afname ECCT

  (European Exams)

- 15.00 - 17.30 uur: open podium


zaterdag 30 november

- 5H speaking exam Cambridge

  - GPW week 2 onder- en bovenbouwzaterdag 20 januari 

- 09.30 - 13.30 uur: Open school

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 9 maart

- publicatie rooster tafeltjesavonden