Ouderraad

Ouders op het Sint-Maartenscollege
De Ouderraad (OR) is geïnteresseerd in het gaan en staan van de school en praat mee over ontwikkelingen in en om de school. Tevens is de OR een klankbord voor de leiding en docenten van de school en is de spreekbuis van de ouders zodat we de gezamenlijke belangen van ouders kunnen behartigen.

In principe representeert de OR een brede achterban: van ouders met kinderen op mavo tot tweetalig vwo, van kinderen van 11 tot 19 jaar en van kinderen met een verschillende achtergrond. Daarom streven wij ook naar een brede samenstelling van de OR.

De zittingstermijn van de leden is drie jaar, met de mogelijkheid tot één verlenging voor nog eens drie jaar. De ouderraad vergadert vijf á zes keer per schooljaar en er is ook een jaarlijkse thema-avond voor alle ouders.

Relatie met de school(leiding)
De school neemt de OR zeer serieus. De schoolleiding zit altijd bij de vergaderingen van de OR en ook op andere niveaus is de goed contact met de school.

Activiteiten
Wij praten op school mee met een groot aantal onderwerpen. Zo discussiëren wij bijvoorbeeld over de vrijwillige schoolbijdrage. Van deze bijdrage wordt een groot aantal activiteiten gefinancierd die anders niet zouden plaatsvinden, zoals alle culturele activiteiten waar het Maartens zo trots op is. Het mentoraat houdt verband met de contacten die de leerlingen hebben met hun mentoren. Deze contacten zijn niet alleen belangrijk voor de leerlingen zelf, maar ook voor de ouders. De mentor is de eerste persoon die contact met de ouders heeft over het wel en wee van de leerlingen.

Wij praten verder ook met de schoolleiding over zaken als het beleid t.a.v. kinderen die om wat voor oorzaak dan ook in de problemen komen of zijn gekomen. Veiligheid op school is daarom ook een belangrijk onderwerp voor ons. Zo is het drankbeleid op het Maartens mede in overleg met de OR vastgesteld. 

Overleg
Met de schoolleiding is er een regulier overleg over de kwaliteit van het onderwijs op school. Een aantal leden van de OR zit met de rector in de zogenaamde “kwaliteitscommissie”. De OR heeft een frequent overleg met de Leerlingenraad om te weten welke zaken er bij hen spelen en om te bezien hoe de OR daarbij een rol kan spelen.

Enkele leden van de OR hebben ook zitting in de medezeggenschapsraad (MR) waar allerlei besluiten worden genomen over beleid op de school samen met docenten en schoolleiding. Tevens is de voorzitter van de OR onderdeel van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Scholengroep Spinoza waar het Sint-Maartenscollege onderdeel van is. 

Andere activiteiten 
Eens in de twee jaar houdt de school een “oudertevredenheidsonderzoek”. Naast het feit dat wij in dat onderzoek uw mening over ons vragen, worden de resultaten van dit onderzoek besproken met de schoolleiding. Ieder jaar organiseert de OR een thematische jaarvergadering voor alle ouders van de school. Tijdens die bijeenkomst wordt een bepaald thema toegelicht dat van belang is voor ons als ouders en die gaan over de situatie van onze kinderen en gerelateerd zijn aan de school.

Tijdens de centraal schriftelijke eindexamens organiseert de OR een gelegenheid voor de eindexamenkandidaten om even bij te komen onder het genot van een (niet-alcoholisch) drankje en een koek. Tijdens de tafeltjesavonden heeft de OR een tafel met een koffie en thee en geeft daarmee te mogelijkheid aan ouders om met de OR te praten. Tevens is er altijd een stelling waarover wij graag uw mening willen horen. De Commissie Lief en Leed houdt bijzondere gebeurtenissen bij die het persoonlijk leven van leerlingen en leraren kleuren. Aan deze gebeurtenissen, heugelijke en niet-heugelijke, wordt door ons aandacht gegeven in de vorm van een kaart of bloemetje. De OR draagt ook bij aan de MaartensNieuwsbrief.

Tot slot
Ook dit jaar wil de OR actief zijn op alle bovengenoemde punten. Wij willen de intermediair voor de ouders zijn, wij willen de ontwikkelingen op school kritisch blijven volgen, problemen signaleren en oplossingen en suggesties aandragen. Wij vinden het daarom belangrijk contact met u te hebben. Uw mening is belangrijk voor ons en graag willen wij u uitnodigen om de signalen die u opvangt over het reilen en zeilen van de school, met ons te delen.

Bent u geïnteresseerd om mee te doen, of wilt u contact met ons, dan zijn daarvoor drie mogelijke kanalen: vertegenwoordigers van de OR zijn aanwezig tijdens de tafeltjesavonden; tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten en tijdens de thematische jaarvergadering; en wij zijn altijd te bereiken op het e-mailadres: or@st-maartenscollege.nl

Huidige leden van de Ouderraad zijn:

Voorzitter: Henk van Krevel
Secretaris: Ferry Laurentiu
Penningmeester: Merel Overgaag – van de Water

Leden
Christianne Bleijenberg
Brigitta van Giessel
Mariëlle van der Toorn
Rik van Grieken
Frodo Leenhouts
Rieks Eleveld
Marja Esveld
Adriana van der Veen
Annette Corzilius