Onderwijs

Onderbouw
In de onderbouw van het Sint-Maartenscollege worden leerlingen breed opgeleid: naast een breed aanbod van vakken en uitstel van sector- en profielkeuze tot in het derde leerjaar, krijgen alle leerlingen ‘Maartensbreed’ drama, sport en muziek. Samenhang in het onderbouwprogramma wordt bereikt door vakoverstijgende projecten. De leerlingen leren samen in klassenverband, via afwisselende en activerende werkvormen. We bieden leerlingen in de derde klassen ruimte voor verdieping van de onderbouwstof en om vooruit te blikken op lesstof en vaardigheden in de bovenbouw. Er is aandacht voor oriëntatie op studie en beroep. Aan de leerlingen worden reële kansen geboden en haalbare eisen gesteld. Maartensleerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun studievoortgang en voor de juiste omgang met anderen.

Hoe ziet een les(dag) eruit?
In de onderbouw hebben de meeste lessen dezelfde opbouw. Een les duurt 45 minuten en bevat meestal de volgende elementen:
- De leerlingen controleren met de docent hun huiswerk: was het goed wat ik gemaakt heb?
- De  docent probeert zo kort en helder mogelijk uit te leggen wat nog niet goed is gegaan.
- Tijdens de les geeft de docent het huiswerk (nieuwe stof) op en licht dat uitvoerig toe, zodat de leerlingen precies weten wat ze moeten doen!
- Aan het einde van elke les kunnen de leerlingen ongeveer 15 minuten zelfstandig werken aan hun huiswerk. De docent is er voor het beantwoorden van vragen. Als deze tijd goed besteed wordt, hoeven leerlingen thuis niet meer heel veel te doen.

Bovenbouw
Na de onderbouw nemen de leerlingen in de bovenbouw steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen studie. In de derde klas bereiden de leerlingen zich al voor op het programma in de bovenbouw, in de vaklessen en verder onder andere tijdens het profielkeuzeproject 3 havo / 3 vwo. Naast het leerwerk dat op schriftelijke of mondelinge wijze wordt getoetst, moeten de leerlingen ook werkstukken en praktische opdrachten maken. De docent neemt geleidelijk meer de rol van begeleider aan. Leerlingen in de bovenbouw hebben soms tussenuren op hun rooster. Zij kunnen altijd gebruikmaken van de studieruimte om aan het werk te gaan.

Keuzevakken
Naast het gekozen profiel: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek en de algemene vakken kiest de bovenbouwleerling binnen het zogenaamde vrije deel één of verscheidene keuzevakken. Het aanbod van de keuzevakken is groot: wiskunde D, informatica, bedrijfseconomie en de profielvakken uit andere profielen. Op die manier kan een leerling een evenwichtig vakkenpakket samenstellen. Het gekozen profiel kan uitgebreid worden en de leerlingen kunnen zich meer specialiseren of kiezen voor een breder vakkenpakket.