Aanmelden 2020-2021

De aanmelding voor het schooljaar 2020-2021 is gesloten. Wij hebben alle leerlingen met het Sint-Maartenscollege op plek 1 kunnen plaatsen. Ook dit jaar heeft er géén loting plaatsgevonden. 

Tijdens de Open school en op de informatieavond tweetalig vwo bestaat de mogelijkheid kennismakingslessen te volgen. Om organisatorische redenen en omwille van de studievoortgang in de huidige (brug)klassen is het niet mogelijk om door het jaar heen op individuele basis lessen bij te wonen.

Om de school 'in bedrijf' mee te maken kunnen de leerlingen van groep 8 (samen met hun ouders/verzorgers) op enkele woensdagmiddagen een rondleiding volgen. Deze rondleiding duurt van 13.30 tot 14.30 uur. Er is dan ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Het aanmelden voor deze rondleiding kan uitsluitend telefonisch via de administratie van de school (070-3867272). Per middag is er ruimte voor maximaal 12 leerlingen.

Er zijn rondleidingen op de volgende woensdagen (13.30 - 14.30 uur):
8 januari (VOL), 15 januari (VOL), 22 januari (VOL), 29 januari (VOL), 5 februari (VOL) en 12 februari (VOL)

Hieronder volgt alle verdere informatie over de Open school en de voorlichtingsavonden over de brugklas 2020-2021 en over de aanmelding, de toelating en de plaatsing van leerlingen van groep 8. 


   

Open school en voorlichtingsavonden brugklas 2020-2021 in 2020

Open school: zaterdag 11 januari 2020 van 09.30-12.30 uur, voor leerlingen van
groep 8 en hun ouders/verzorgers 
- Presentaties van vakken en activiteiten in de aula en lokalen op de begane grond en 
  de eerste etage; 
- Leerlingen van groep 8 volgen drie kennismakingslessen volgens een rooster dat om
  10.45 uur begint (en duurt tot 12.15 uur). 

Algemene informatieavond: dinsdag 28 januari 2020 van 19.30-21.30 uur,
voor de ouders/verzorgers van leerlingen van groep 8
- Muzikaal onthaal door leerlingen van het Sint-Maartenscollege;
- Presentatie in de aula over de school door de rector en de afdelingsleider brugklassen. 

Mocht u deze avond hebben gemist of het een en ander willen nalezen?
* Presentatie algemene informatieavond 2020-2021

Informatieavond tweetalig vwo: donderdag 30 januari 2020 van 19.30-21.30 uur
voor leerlingen van groep 8 en hun ouders/verzorgers 
-  Presentatie in de aula door de rector en de coördinator tvwo, bijgestaan door
   leerlingen tweetalig vwo;
-  Leerlingen en ouders volgen twee kennismakingslessen tweetalig vwo in de vaklokalen.

Aanmeldingsformulier en informatiemateriaal
* algemene informatie over tweetalig onderwijs: http://www.ikkiestto.nl/

De schoolbrochure kan eventueel ook tussen 09.00 en 16.00 uur worden afgehaald bij onze administratie: Aart van der Leeuwkade 14 te Voorburg, info@st-maartenscollege.nl / 070-3867272. Hier kunt u ook terecht voor algemene informatie over de school en de brugklas. 

Heeft u na het lezen van het informatiemateriaal nog specifieke vragen over de brugklas tweetalig vwo, wendt u zich dan tot mevrouw H. Hemelsoet, coördinator tvwo, hml@st-maartenscollege.nl.

Heeft u na het lezen van het informatiemateriaal nog specifieke vragen over de brugklas in het algemeen, wendt u zich dan tot:
* P.N. van der Burg, coördinator brugklassen, vdb@st-maartenscollege.nl of
* mw. A. Rader, afdelingsleider brugklassen, rdr@st-maartenscollege.nl

Plattegrond
Hier ziet u waar het Sint-Maartenscollege ligt (Google Maps: plattegrond, routebeschrijving en Street View).Aanmelding brugklas 2020-2021 in 2020

De aanmeldperiode in de regio Haaglanden duurt van zaterdag 1 februari 2020 tot en met vrijdag 14 februari 2020. Het heeft onze voorkeur om het aanmeldingsformulier (met bijbehorende documenten) persoonlijk af te geven bij de administratie van de school (hoofdingang aan het schoolplein). U ontvangt dan ook direct een gewaarmerkte kopie van de door u ingeleverde voorkeurslijst met scholen. Het inleveren kan uitsluitend op doordeweekse dagen tussen 08.00 en 16.15 uur. Het Sint-Maartenscollege is in het weekend gesloten.

Op woensdag 25 maart 2020 ontvangen de ouders/verzorgers en de basisscholen bericht over de plaatsing van de leerlingen (brief). Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte kunnen zich ook in de bovenstaande periode aanmelden. Zie hiervoor ook ons ondersteuningsprofiel.

In het schooljaar 2020-2021 hebben wij drie brugklassen mavo/havo, drie brugklassen havo/atheneum, één of twee brugklassen gymnasium en één of twee brugklassen tweetalig vwo (gymnasium). Met alle leerlingen die kunnen worden geplaatst, voeren wij in april, mei of juni een kennismakingsgesprek. 

In Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk volgen de scholen bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs de BOVO-procedure (kijkt u op www.bovohaaglanden.nl). 

Voor aanmelding is nodig het schooladviesformulier met daarop het basisschooladvies (in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en 's-Gravenhage bekend als het BOVO-aanmeldingsformulier, in de gemeente Pijnacker-Nootdorp bekend als het schooladviesformulier van VO Delflanden). Daarnaast dient u ook de voorkeurslijst van scholen in te vullen en bij de school van uw eerste keuze in te leveren.

 Daarnaast beschikken wij graag over:
* het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier van het Sint-Maartens-
   college (vergeet u niet het burgerservicenummer in te vullen);
* een kopie van het identiteitsbewijs / paspoort van de leerling of van het paspoort waar 
   de leerling staat bijgeschreven; 
* een pasfoto van de leerling;
* medische verklaring (ADHD, dyslexie e.d.) en het bijbehorende rapport (indien van 
   toepassing);

Onderstaande zaken krijgen wij via Onderwijs Transparant (communicatie PO - VO):
* het onderwijskundig rapport van de basisschool;
* een overzicht van de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem van 
   groep 6, 7 en 8;
* de schoolvragenlijst over de leerling (indien afgenomen);
* de uitslag van de eindtoets;
* een exemplaar van het leerlingrapport van de eindtoets (mei/juni 2020). 


Toelating


Grondslag
De vrijheid van onderwijs is in de grondwet verankerd. Naast openbaar onderwijs is er bijzonder onderwijs, gebaseerd op levensovertuiging. Openbare scholen worden door of vanwege de overheid bestuurd, bijzondere scholen door een stichting of vereniging. In het bijzonder onderwijs is sprake van 'de school van de ouders', waar de opvoeding van thuis op school als het ware wordt voortgezet. Het Sint-Maartenscollege is een rooms-katholieke school, bestuurd door de Stichting Scholengroep Spinoza. Van ouders en leerlingen wordt verwacht dat zij de grondslag van de school respecteren. In dat kader verwijzen wij u naar blz. 2 en 3 (missie) en blz. 26 en 27 (schoolregels) van de schoolgids, naar de schoolbrochure en naar het leerlingenstatuut

Onderwijsaanbod: mavo, havo en vwo
Het Sint-Maartenscollege is een school voor mavo (vmbo-theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum en gymnasium) en tweetalig vwo (atheneum en gymnasium). Er zijn brugklassen mavo/havo, havo/atheneum, gymnasium en tweetalig vwo. 

Vanaf een basisschooladvies vmbo-theoretische leerweg kunnen leerlingen worden toegelaten. Als de basisschool twijfelt tussen vmbo-kaderberoepsgericht en vmbo-gemengd / theoretisch, zou men een basisschooladvies vmbo-kaderberoepsgericht t/m vmbo-theoretisch gericht moeten geven. Scholen die ook vmbo-basisberoepsgericht, vmbo-kaderberoepsgericht en/of vmbo-gemengd / theoretisch aanbieden zijn onder andere de François Vatelschool, Veurs Voorburg en het 's-Gravendreef College Leidschendam.

Basisschooladvies leidend 
Het Sint-Maartenscollege biedt volop kansen, aan leerlingen die kans maken en die hun kansen grijpen. Het advies van de basisschool is leidend en moet door de school voor voortgezet onderwijs worden gevolgd. Van basisscholen verwachten wij dat het advies niet alleen is gebaseerd op de vermoede capaciteiten van de leerling, maar ook op zijn of haar inzet en functioneren in de klassensituatie en dat werkhouding, motivatie en gedrag zijn meegewogen.  Wij gaan ervan uit dat de gegevens in het leerlingvolgsysteem over begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde het basisschooladvies ondersteunen en dat anders een duidelijke verklaring wordt gegeven voor het van de objectieve resultaten afwijkende advies (voor de brugklas mavo/havo is minimaal een vmbo-t-advies benodigd. Aangezien het hier gaat om een heterogene brugklas mavo/havo, is de kans op succes het grootst als een leerling ook resultaten heeft behaald op niveau II (havo). Leerlingen met enkel resultaten op niveau III (mavo) of lager, hebben doorgaans meer moeite om het niveau bij te houden.  Voor de brugklas havo/atheneum is minimaal een havo-advies benodigd, de kans op succes het grootst als er naast scores op niveau II (havo) ook resultaten zijn behaald op niveau I (vwo).  Leerlingen met enkel resultaten op niveau II (havo) of lager, hebben doorgaans meer moeite om het niveau bij te houden. Voor de brugklassen gymnasium en tweetalig vwo een vwo-advies met wat ons betreft in het leerlingvolgsysteem resultaten op niveau I). Leerlingen met enkele resultaten lager dan niveau I (vwo) hebben doorgaans meer moeite om het niveau bij te houden.

De eindtoets kan van invloed zijn op het basisschooladvies maar zorgt niet automatisch voor plaatsing in een andere soort brugklas (het advies moet daadwerkelijk worden veranderd en er moet wel plaats zijn). 

Zie ook ons ondersteuningsprofiel in het kader van passend onderwijs.

Nadere bepaling tweetalig vwo
Ons tweetalig vwo kan niet worden gezien als een substituut voor een internationale school. Ongeveer de helft van het aantal lesuren wordt in het Engels gegeven, de andere helft in het Nederlands. Leerlingen uit het buitenland of van een internationale basisschool krijgen geen voorrang ten opzichte van leerlingen uit de regio. Hun aanmelding wordt behandeld nadat de aanmelding van leerlingen uit de regio is afgerond en er nog plaats is in de brugklas tweetalig vwo. Klikt u hier voor de overige informatie over ons tweetalig vwo.

Brugklassen 2020-2021
In het schooljaar 2020-2021 is er plaats voor 216 tot 270 leerlingen uit groep 8, 
afhankelijk van de uiteindelijke aanmelding in te delen in: 
- 3 brugklassen mavo/havo van ca. 27 leerlingen, 
- 3 brugklassen havo/atheneum van ca. 27 leerlingen, 
- 1 of 2 brugklassen gymnasium van ca. 27 leerlingen en 
- 1 of 2 brugklassen tweetalig vwo van ca. 27 leerlingen. 

Eénjarige brugklas, gerichte bevordering naar de tweede klas
Het Sint-Maartenscollege heeft een éénjarige brugklas. Leerlingen worden bij ons vanuit de brugklas gericht bevorderd naar een tweede klas mavo, havo, atheneum, gymnasium, tweetalig vwo (atheneum of gymnasium) of naar een tweede klas vmbo-k elders. 

De dakpanklassen mavo/havo en havo/atheneum zijn kansklassen, geen afrekenklassen havo/mavo of vwo/havo. Met een gemiddelde van 6,0 is bevordering naar het lagere niveau van de dakpanklas mogelijk, met een gemiddelde van 7,3 ('een dikke zeven') bevordering naar het hogere niveau van de dakpanklas. Enkele leerlingen slagen er jaarlijks in om vanuit de brugklas mavo/havo naar 2 atheneum te worden bevorderd. Daarvoor hebben zij een gemiddelde van 8,3 nodig ('een dikke acht'). Voor bevordering vanuit de brugklassen gymnasium en tweetalig vwo naar de tweede klas op hetzelfde niveau is een gemiddelde van 6,0 benodigd.
- Vanuit de brugklas mavo/havo kan een leerling worden bevorderd naar een tweede klas 
  mavo, havo, atheneum, gymnasium of vmbo-k elders, niet naar 2 tvwo.
- Vanuit de brugklas havo/atheneum kan een leerling worden bevorderd naar een tweede
  klas havo, atheneum, gymnasium of mavo, niet naar 2 tvwo.
- Vanuit de brugklas gymnasium kan een leerling worden bevorderd naar een tweede klas
  gymnasium, atheneum, havo of mavo, niet naar 2 tvwo.
- Vanuit de brugklas tweetalig vwo (gymnasium) kan een leerling worden bevorderd naar
  een tweede klas tweetalig vwo (gymnasium of atheneum), gymnasium, atheneum, 
  havo of mavo.
 


Plaatsing

Indien het basisschooladvies toereikend is voor de gewenste soort brugklas en ouders en leerling de grondslag van de school respecteren, is een leerling toelaatbaar op het Sint-Maartenscollege.

Een leerling is plaatsbaar indien een leerling toelaatbaar is (zie hierboven) en er voldoende plaats is in de gewenste soort brugklas. Hier gelden onze voorrangsregels (zie hieronder). Indien er geen plaats meer is in de gewenste soort brugklas, komt de leerling in aanmerking voor plaatsing in een andere soort brugklas op het Sint-Maartenscollege waarvoor hij of zij ook toelaatbaar is, maar alleen als daar nog wel plek is. Ook hier gelden onze voorrangsregels. Ouders/verzorgers kruisen op het aanmeldingsformulier de brugklas van hun voorkeur aan, maar uiteindelijk bepaalt het Sint-Maartenscollege in welke soort brugklas de leerling geplaatst wordt. 

Alleen indien het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen in de brugklas, gelden de voorrangsregels. Voorrang hebben:
1  - broers en zussen van leerlingen van onze school;
2  - kinderen van personeelsleden.

Onder de leerlingen van groep 8 die eventueel niet volgens bovenstaande voorrangsregels kunnen worden geplaatst, wordt geloot. De voorrangsregels zijn overeenkomstig de bepalingen in de regionale BOVO-procedure (kijkt u op www.bovohaaglanden.nl). Deze voorrangsregels moeten op alle middelbare scholen in de regio worden toegepast.

N.B.: Het Sint-Maartenscollege heeft in alle voorgaande jaren nog nooit hoeven te loten. Iedere leerling die in de eerste aanmeldingsronde bij ons werd aangemeld is altijd geplaatst in de brugklas.