Schoolbijdrage

De vrijwillige schoolbijdrage is in overleg met de Ouderraad vastgesteld op € 165,- per schooljaar, per leerling, met ingang van het schooljaar 2019-2020. Zodra een nieuwe leerling wordt aangemeld, vragen wij ouders/verzorgers of zij bereid zijn deze bijdrage te voldoen en hiervoor te tekenen.

De schoolbijdrage is bestemd voor zaken die niet gesubsidieerd zijn door de overheid, maar die wel bijdragen aan de goede kwaliteit van ons onderwijs. Hieronder vallen onder meer:
- projecten;
- excursies;
- vieringen;
- materiaal voor tekenen en handvaardigheid;
- huur kluisje (de eenmalige borg van € 10,- staat hier los van);
- auteurs-, repro- en videorechten;
- ouderavonden;
- portokosten;
- website en Maartens Nieuwsbrief;
- beheer fietsenstalling;
- bijdrage toneelkosten;
- bijdrage schoolfeesten;
- collectieve ongevallen- en reisverzekering. 

Kortingsregeling
Volgen twee kinderen uit één gezin onderwijs op het Sint-Maartenscollege, dan wordt reductie verleend. Deze bedraagt voor het tweede kind € 50,- en voor het derde kind € 75,-

Toelichting bij de facturen voor de schoolbijdrage
Mocht uw kind in het bezit zijn van een Ooievaarspas van de gemeente Den Haag, dan kunt u deze laten scannen bij de administratie. Het schoolbestuur ontvangt dan € 125,- aan tegemoetkoming van de gemeente Den Haag. U blijft het restbedrag verschuldigd aan school. 

Extra kosten tweetalig vwo
Tweetalig onderwijs brengt voor de school extra kosten met zich mee: extra facilitering en scholing van docenten, Engelstalig lesmateriaal, aanstelling van native speakers en de organisatie van excursies (binnen Nederland). Om dit te kunnen bekostigen, vragen wij een extra bijdrage van € 475,- per jaar. Deze extra bijdrage staat los van de reguliere ouderbijdrage, buitenlandse excursies, waaronder in ieder geval de internationale uitwisseling in klas 4 en ten slotte het examen Engels in 6 VWO. Betaling in termijnen is mogelijk.

Omdat het Maartens niemand het onderwijs naar keuze wil ontzeggen, worden ouders die de extra bijdrage niet kunnen betalen uitgenodigd contact te zoeken met de directie van de school. Voor deze bijzondere gevallen hebben wij als school geld gereserveerd.Schoolboeken

Het Sint-Maartenscollege heeft de schoolboekenleverantie al jaren in eigen beheer. De schoolboeken worden door de school in bruikleen aan de leerlingen verstrekt. Het boekenpakket bestaat in ieder leerjaar uit tekst- en werkboeken. Per boek staat er aangegeven (voorin) of er wel of niet in het boek geschreven mag worden.

Wij vragen een eenmalige borgsom van € 150,- voor alle schooljaren waarin de leerling op school zit. Eventuele schade wordt verrekend met deze borg. Aan het eind van de schoolloopbaan wordt de (resterende) borgsom teruggestort. De bruikleenvoorwaarden worden bij de levering van de boeken verstrekt.