Zorg

Het Sint-Maartenscollege heeft een goede naam hoog te houden op het gebied van de zorg. Er is veel aandacht voor leerlingen die extra hulp of begeleiding nodig hebben. Zo bieden wij voor iedereen in de brugklas steun- en/of verrijkingslessen op verschillende vakgebieden aan. Daarnaast zijn er faalangstreductietrainingen, sociale vaardigheidstrainingen en examenvreesreductietrainingen mogelijk.

De zorgstructuur van het Sint-Maartenscollege is een getrapt systeem. Naast de mentor, de coördinator Passend Onderwijs (voorheen zorgcoördinator) en de afdelingsleiders, zijn er ook nog counselors. Dit zijn docenten die leerlingen kunnen helpen als ze problemen hebben, die ze alleen in vertrouwen met iemand willen delen.  Op school vindt er een intern structureel zorgoverleg plaats met de counselors. Soms verwijzen de counselors door naar externe zorg. Dit gaat altijd in overleg met de coördinator Passend Onderwijs en ouder(s)/verzorger(s). Onze coördinator Passend Onderwijs zit de zorgoverleggen voor en coördineert de zorg intern en extern.

Tevens vindt er structureel overleg plaats met het externe zorgteam op school. In dit overleg worden alle leerlingen besproken die extra zorg en aandacht nodig hebben. In het externe zorgteam zijn onder andere de schoolmaatschappelijk werker (Schoolformaat), de consulent van het Samenwerkingsverband, Leerplicht en de JGZ (Jeugdgezondheidszorg) aangesloten. Alle problemen worden in het zorgteam zorgvuldig en vertrouwelijk besproken. 

Keer op keer blijkt tijdens evaluaties van de zorgstructuur op ons college dat het goed gesteld is met de zorg. Ook tijdens het laatste inspectiebezoek kreeg de zorg op ons college een goede beoordeling. Uit de ouder- en leerlingenenquête kwam de zorg als goed te voorschijn. Doel blijft de zorg op ons college waar mogelijk nog verder te verbeteren en de ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen.

* Zie ook ons dyslexieprotocol
* Zie ook ons ondersteuningsprofiel


 

Ondersteuning vanuit de gemeente:


Ouder- en jeugdsteunpunt
Voor al je vragen over passend onderwijs.

Heb je als ouder vragen over passend onderwijs? Wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je uiteraard terecht bij de school van je kind. Maar soms kom je er niet uit. Of wil je aan iemand anders je vragen stellen. Dan kun je terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt voor de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Voor alle ouders van kinderen op de middelbare school (of op het mbo). En voor jongeren die zelf vragen hebben.

Meer informatie of contact
- Voor passend onderwijs op de middelbare school kijk je op: Ouder- en Jeugd steunpunt - SWV Zuid Holland West  Je kunt het steunpunt op werkdagen bellen tussen 09.00 uur en 16.00 uur, telefoonnummer: 070 – 31 56 356 of per e-mail info@ojsp.nl
 

Wat doet het steunpunt?
Op bovenstaande website vind je het antwoord op heel veel vragen rondom passend onderwijs. Het steunpunt biedt je de juiste informatie. Ook weten ze hoe alles is geregeld in de regio en wat je rechten en plichten zijn. Daarnaast kunnen ouders en jongeren bellen of e-mailen met vragen. Het steunpunt helpt bij praktische zaken. Je kunt met ze sparren. Je vragen en twijfels bespreken - zónder dat dit invloed heeft op bijvoorbeeld beslissingen van school.

Vanuit elk samenwerkingsverband
Ieder samenwerkingsverband in Nederland heeft sinds schooljaar 2022-2023 een ouder- en jeugdsteunpunt. Zo ook het SWVZHW (voor de middelbare school) in Haaglanden. Vraag ze gerust om hulp of advies. Meer informatie is te vinden op de website van het SWVZHW.