Zorg

Het Sint-Maartenscollege heeft een goede naam hoog te houden op het gebied van de zorg. Er is veel aandacht voor leerlingen die extra hulp of begeleiding nodig hebben. Zo wordt er in de brugklas een dyslexiescreening afgenomen en bieden wij voor iedereen in de brugklas steun- en/of verrijkingslessen op verschillende vakgebieden aan. Daarnaast zijn er faalangstreductietrainingen, sociale vaardigheidstrainingen en examenvreestrainingen mogelijk.

De zorgstructuur van het Sint-Maartenscollege is een getrapt systeem. Naast de mentor, de zorgcoördinator en de afdelingsleiders, zijn er ook nog counselors. Dit zijn docenten die leerlingen kunnen helpen als ze problemen hebben, die ze alleen in vertrouwen met iemand willen delen.  Op school vindt er een intern structureel zorgoverleg plaats met de counselors. Soms verwijzen de counselors door naar externe zorg. Dit gaat altijd in overleg met de zorgcoördinator en ouder(s)/verzorger(s). Onze zorgcoördinator zit de zorgoverleggen voor en coördineert de zorg intern en extern.

Tevens vindt er structureel overleg plaats met het externe zorgteam op school. In dit overleg worden alle leerlingen besproken die extra zorg en aandacht nodig hebben. In het externe zorgteam zijn onder andere de schoolmaatschappelijk werker (Schoolformaat), de consulent van het Samenwerkingsverband, Leerplicht en de JGZ (Jeugdgezondheidszorg) aangesloten. Alle problemen worden in het zorgteam zorgvuldig en vertrouwelijk besproken. Leerlingen kunnen ook te allen tijde in gesprek gaan met onze schoolpastor, de heer A. Nek, die ook, samen met mevrouw M. van der Bijl (zorgcoördinator), de rol van vertrouwenspersoon vervult.

Keer op keer blijkt tijdens evaluaties van de zorgstructuur op ons college dat het goed gesteld is met de zorg. Ook tijdens het laatste inspectiebezoek kreeg de zorg op ons college een goede beoordeling. Uit de ouder- en leerlingenenquête kwam de zorg als goed te voorschijn. Doel blijft de zorg op ons college waar mogelijk nog verder te verbeteren en de ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen.

* Zie ook ons dyslexieprotocol
* Zie ook ons ondersteuningsprofiel